Oferta

Startup Stock Photos

Sigma Studio – sprawdzony partner

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w kraju obowiązują przepisy bezpieczeństwa określone w dyrektywach Nowego Podejścia. Nakładają one na producentów i dystrybutorów obowiązek zapewnienia, że wyrób, który ma zostać wprowadzony na rynek Unii Europejskiej został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z postanowieniami odpowiedniej dyrektywy (lub kilku dyrektyw) Nowego Podejścia.

Jakość

Startup Stock Photo

Pomoc w zakresie wdrażania następujących systemów:

 • System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001
 • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14000
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zgodny ze standardem PN-N 18001

Standaryzacja

Startup Stock Photo

W ramach każdego procesu oferujemy następujący zakres czynności standaryzacyjnych:

 • analiza rozbieżności funkcjonowania organizacji z wymaganiami danej normy
 • ustalenie zakresu niezbędnych działań
 • szkolenia pracowników w zakresie budowanego systemu oraz wymagań normy
 • opracowanie i wdrożenie dokumentacji
 • pomoc w przeprowadzeniu auditu wewnętrznego
 • ustalenie i wdrożenie działań korygujących
 • przygotowanie całej organizacji do odpowiedniego auditu certyfikującego

Pomoc

o4

Sigma Studio pomaga klientom w:

 • identyfikacji zagrożeń związanych z danym wyrobem
 • identyfikacji aktów prawnych, które mają zastosowanie
 • określeniu stopnia spełnienia zasadniczych wymagań zawartych w odpowiednich dyrektywach
 • określenie zakresu udziału w ocenie zgodności jednostki notyfikowanej
 • opracowywaniu dokumentacji technicznej zawierającej wymagane elementy
 • innych działaniach zmierzających do prawa nadawania znaku CE – sporządzeniu deklaracji zgodności